Choose a searcher

Regulamin Akcji Promocyjnej „Dzień Ojca”

-20% na wybrane produkty.

Organizatorem akcji promocyjnych (dalej: „Promocje)” jest Terranova Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszczyńskiego 40A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000733973, NIP:522-31-27-421, REGON: 380355728 (dalej „Organizator”).

 

Warunki Promocji

§1

 

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

§2

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz treści niniejszego Regulaminu, podczas obowiązywania Promocji.

 §3

 

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocjach.

§4

 

Promocja trwa od godziny 15:00 dnia 17.06.2022 do godziny 23:59 dnia 23.06.2022.

§5

 

Promocja jest dostępna wyłącznie w sklepie internetowym Terranovapolska.pl.

  §6

Przy zakupie produktów oznaczonych tagiem „Dzień Ojca” otrzymasz rabat na te produkty o wartości 20%.

*Rabat dotyczy wybranych produktów, naliczany jest od pierwotnej ceny produktów. 

Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 §7

 

Promocja obejmuje wybrane kategorie produktowe i produkty.

§8

 

Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.

§9

 

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

§10

 

Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.

§11

 

Ewentualne reklamacje, dotyczące spraw związanych z Promocją, należy składać na piśmie

lub drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem do sklepu internetowego Terranovapolska.pl.

§12 

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać w trakcie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu, ale nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Promocji.

§13

Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi towaru zakupionego w Promocji rozpatrywane będą na podstawie wartości widniejących na dowodzie zakupu.

 §14

Przedmioty nabyte w ramach niniejszej Promocji podlegają wymianie i zwrotowi zgodnie z regulaminem Terranova Polska.

§15

Reklamacje będzie rozpatrywać Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich doręczenia drogą tradycyjną lub elektroniczną. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana do Uczestnika na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§16

 

Wszelkie zapytania związane z Promocjami powinny być kierowane pisemnie na adres siedziby Organizatora lub elektronicznie za pomocą formularza dostępnym na stronie: https://terranovapolska.pl/content/9-skontaktuj-sie-z-nami 

§17

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§18

 

Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego lub Zresetuj hasło